JVP BJELOVAR
193

Natječaj za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od tri mjeseca na radno mjesto knjigovodstveno-administrativni referent – 1 izvršitelj / ica

Na temelju članka 35 Statuta Javne vatrogasne postrojbe Grada Bjelovara, članka 4. Pravilnika o radu Javne vatrogasne postrojbe Grada Bjelovara i članka 8. i 20. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Javne vatrogasne postrojbe Grada Bjelovara, zapovjednik postrojbe raspisuje Natječaj za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od tri mjeseca na radno mjesto knjigovodstveno-administrativni referent – 1 izvršitelj / ica.

Kandidat pored općih uvjeta za prijam u radni odnos mora ispunjavati i sljedeće uvjete:

 • viša ili srednja stručna sprema upravne, ekonomske, birotehničke struke, ili gimnazije
 • da nije kažnjavan za kaznena djela protiv imovine, opće sigurnosti, protiv službene dužnosti kao i kaznenog djela protiv gospodarstva.
 • tri godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima
 • napredno poznavanje rada na računalu
 • vozačka dozvola „B“ kategorije

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužan je u prijavi za natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarenje tog prava, dužan je uz prijavu za Natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) dužni su uz prijavu dostaviti i sve dokaze iz čl.103. navedenog Zakona, a dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju nalaze se na internetskoj stranici: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom, kao i dokaz o načinu prestanku radnog odnosa kod posljednjeg poslodavca.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola, sukladno članku 13. stavku 2. Zakona o ravnopravnosti spolova.

Na službenoj web-stranici Javne vatrogasne postrojbe Grada Bjelovara www.jvp-bjelovar.hr i Oglasnoj ploči Javne vatrogasne postrojbe Grada Bjelovara objavit će se opis poslova za radno mjesto knjigovodstveno-administrativni referent.

 

Kao dokaz o ispunjavanju uvjeta kandidat treba priložiti:

 • zamolba
 • životopis
 • preslika osobne iskaznice
 • preslika domovnice
 • presliku svjedodžbe
 • preslika vozačke dozvole
 • potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu
 • dokaz o radnom stažu na istim ili sličnim poslovima

Dokaz o nekažnjavanju za kaznena djela protiv imovine, opće sigurnosti, protiv službene dužnosti kao i kaznenog djela protiv gospodarstva (posebno uvjerenje, sukladno članku 13. Zakona o pravnim posljedicama osude, kaznenoj evidenciji i rehabilitaciji – NN 143/12, 105/15 i 32/17) pribavlja Postrojba.

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja bit će pozvani na pisano testiranje znanja i intervju pred Povjerenstvom za provedbu javnog natječaja kojeg će imenovati zapovjednik postrojbe. Testiranja će se provoditi temeljem posebne Odluke o provođenju pismenog testiranja te intervjua sa kandidatima koja će biti objavljena na službenim web stranicama postrojbe www.jvp-bjelovar.hr.

Poziv za testiranje i intervju biti će objavljen na službenim web stranicama postrojbe: www.jvp-bjelovar.hr i oglasnoj ploči.

Javna vatrogasna postrojba Grada Bjelovara prikuplja osobne podatke u svrhu ovog natječaja a u skladu s Poslovnikom zaštite osobnih podataka i Politike zaštite osobnih podataka za zaposlenje.

Uredna prijava je ona prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u Natječaju, u obliku navedenom u Natječaju.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kandidat koji nije podnio pravovremenu i potpunu prijavu pisanim putem će biti obaviješten o istome.

Pisane prijave na Natječaj, vlastoručno potpisane od podnositelja prijave, s dokazima o ispunjavanju uvjeta Natječaja podnose se na adresu: Javna vatrogasna postrojba Grada Bjelovara,

Otona Kučere 1, 43000 Bjelovar, sa naznakom „za natječaj za knjigovodstveno-administrativni referent – ne otvaraj“ u roku od 8 dana od objave Natječaja u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje. Prijava se može dostaviti i osobno u tajništvo Javne vatrogasne postrojbe Grada Bjelovara (soba br.5).

O rezultatima izbora po ovom raspisanom natječaju kandidati će biti obaviješteni u roku od 30 dana od isteka roka za podnošenje prijava, a najkasnije u roku od 45 dana, a odluka o izboru kandidata će biti objavljena na web-stranici Javne vatrogasne postrojbe Grada Bjelovara www.jvp-bjelovar.hr i oglasnoj ploči  Javne vatrogasne postrojbe grada Bjelovara.

Kandidati koji ne budu primljeni u radni odnos dužni su podignuti predanu dokumentaciju u roku od 8 (osam) dana od dana obavijesti o izboru kandidata. Javna vatrogasna postrojba Grada Bjelovara zadržava pravo poništiti ovaj raspisani natječaj i ne zaposliti niti jednog kandidata.

U nastavku klikom na gumb niže preuzmite potrebnu natječajnu dokumentaciju.

PODIJELI S PRIJATELJIMA!
Skip to content