JVP BJELOVAR
193

PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2023. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu

Pravo na pristup informacijama

Način ostvarivanja prava na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama korisnik ostvaruje podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva Javnoj vatrogasnoj postrojbi grada Bjelovara na jedan od slijedećih načina:

  • neposrednim davanjem informacije,
  • davanjem informacije pisanim putem na adresu: Javna vatrogasna postrojba grada Bjelovara, Otona Kučere 1, 43000 Bjelovar ili na e-mail adresu: tajnistvo@jvp-bjelovar.hr
  • uvidom u dokumente i izradom preslika dokumenata koji sadrže informaciju,
  • dostavljanje preslika dokumenata koji sadrži traženu informaciju, drugi način koji je prikladan za ostvarivanje prava na pristup informaciji.

Ukoliko se zahtjev podnosi pisanim putem potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama i dostaviti:

OBRAZAC 1 – Zahtjev za pristup informacijama

OBRAZAC 2 – Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

OBRAZAC 3 – Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Materijalni troškovi

Naknada stvarnih materijalnih troškova za pružanje informacije

Tijelo javne vlasti ima pravo tražiti od korisnika naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastaju pružanjem informacije, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije sukladno kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije („Narodne novine“, broj 12/14 i 15/14 – Ispravak).

Pristup informacijama

Središnji katalog službenih dokumenata Republike Hrvatske

Središnji katalog službenih dokumenata Republike Hrvatske je javno dostupan i omogućuje korisnicima prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija trajan pristup službenim dokumentima, pohranjenim u bazi elektroničkih dokumenata i/ili fizičkim zbirkama, radi informiranja i ponovne uporabe. (Središnji katalog službenih dokumenata Republike Hrvatske).

Skip to content