JVP BJELOVAR
193

Natječaj za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od šest mjeseci na radno mjesto – „profesionalni vatrogasac“ – 3 izvršitelja/izvršiteljica

Na temelju članka 51. Zakona o vatrogastvu („Narodne novine“ broj 125/19), Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Bjelovara, Pravilnika o kriterijima i postupku odabira kandidata na radno mjesto vatrogasac u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Bjelovara te na temelju čl. 35. Statuta Javne vatrogasne postrojbe Grada Bjelovara, zapovjednik raspisuje Natječaj za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od šest mjeseci na radno mjesto – „profesionalni vatrogasac“ – 3 izvršitelja/izvršiteljica.

Kandidati pored općih uvjeta za prijam u radni odnos moraju ispunjavati i sljedeće uvjete:

Osoba koja se prima na radno mjesto profesionalnog vatrogasca mora ispunjavati sljedeće uvjete za zasnivanje radnog odnosa:

 • mora imati hrvatsko državljanstvo
 • da je mlađa od 30 godina prilikom prvog zaposlenja na radnom mjestu profesionalnog vatrogasca
 • da ima stečenu kvalifikaciju na razinama 4.1. ili 4.2. prema HKO-u ili stečenu kvalifikaciju vatrogasnog smjera
 • da ima posebno zdravstveno stanje i psihičku sposobnost za obavljanje vatrogasne djelatnosti što dokazuje potvrdom ovlaštene zdravstvene ustanove
 • ispunjavati posebno propisanu razinu tjelesne i motoričke sposobnosti
 • da nije kažnjavana za kaznena djela protiv života i tijela (glava X.), kaznena djela protiv opće sigurnosti (glava XXI.), kaznena djela protiv imovine (glava XXIII.) i kaznena djela protiv službene dužnosti (glava XXVIII.), a koja su propisana Kaznenim zakonom (»Narodne novine«, br. 125/11., 144/12., 56/15., 61/15., 101/17., 118/18, 126/19 i 84/21)
 • da se ne vodi kazneni postupak za kaznena djela koja se progone po službenoj dužnosti
 • da ispunjava uvjete sukladno odredbama čl.54. Pravilnika o radu Javne vatrogasne postrojbe Grada Bjelovara, čl.90. Pravilnika o vatrogasnoj službi i rasporedu rada u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Bjelovara koji reguliraju pasivnu pripravnost
 • položen vozački ispit „B“ kategorije

Na radno mjesto vatrogasnog početnika može se primiti kandidat koji nema stečenu kvalifikaciju vatrogasnog smjera, ako se ne prijave kandidati koji ispunjavaju uvjete iz članka 51. stavka 1. Zakona o vatrogastvu, pod uvjetom da u roku od jedne školske godine završi program obrazovanja / kurikulum predviđen Zakonom o vatrogastvu.

Ukoliko se prijavi dovoljan broj kandidata koji ispunjavanju sve uvjete iz natječaja i koji imaju završenu prekvalifikaciju za vatrogasca/vatrogasnog tehničara, a isti ne zadovolje na bilo kojem koraku testiranja sukladno Pravilniku o kriteriju i postupku odabira kandidata na radno mjesto vatrogasac u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Bjelovara na testiranje će biti pozvani kandidati koji ispunjavaju sve uvjete iz natječaja osim prekvalifikacije za vatrogasca / vatrogasnog tehničara.

Nakon kandidata koji imaju završenu prekvalifikaciju za vatrogasca / vatrogasnog tehničara prednost imaju oni kandidati koji se školuju za vatrogasca / vatrogasnog tehničara, a također prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima ima osoba koja je najmanje dvije godine obavljala poslove dobrovoljnog vatrogasca te druge osobe sukladno propisima koji uređuju prednost pri zapošljavanju.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema čl. 51. Zakona o vatrogastvu, ili prema posebnim propisima, dužan je u prijavi za natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarenje tog prava, dužan je uz prijavu za Natječaj u kojoj se pozvao na to pravo, priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu.

(https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_12_125_2486.html,

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf)

Pod jednakim uvjetima podrazumijeva se jednak broj bodova na rang listi.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola, sukladno članku 13. stavku 2. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN. 82/08 i 69/17)

Kod izbora kandidata koji ispunjavaju uvjete iz natječaja vršit će se provjere sukladno Pravilniku o kriterijima i postupku odabira kandidata na radno mjesto vatrogasac u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Bjelovara (pravilnik je u cijelosti objavljen na web stranici postrojbe).
Kandidat koji nema prekvalifikaciju, a bit će pozvan na testiranje, a operativni je član dobrovoljnog vatrogasnog društva biti će testiran kao i vatrogasac koji ima prekvalifikaciju.

Pozivanje i obavještavanje kandidata za pristupanje pojedinim vrstama testiranja kao i rezultati svakog testiranja vršit će se elektronički i to putem službene web stranice Javne vatrogasne postrojbe Grada Bjelovara (https://jvp-bjelovar.hr/) i pismeno putem Oglasne ploče Javne vatrogasne postrojbe Grada Bjelovara. Pozivi za testiranje biti će objavljeni putem službene web stranice najmanje dva dana prije testiranja.

Na službenoj web-stranici Javne vatrogasne postrojbe Grada Bjelovara https://jvp-bjelovar.hr/ i Oglasnoj ploči Javne vatrogasne postrojbe Grada Bjelovara objavit će se opis poslova za radno mjesto vatrogasac kao i izvod iz Pravilnika o radu Javne vatrogasne postrojbe Grada Bjelovara čl. 54., izvod iz Pravilnika o vatrogasnoj službi i rasporedu rada u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Bjelovara čl. 90. te Pravilnik o kriterijima i postupku odabira kandidata na radno mjesto vatrogasac u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Bjelovara.

Kao dokaz o ispunjavanju uvjeta kandidat, uz prijavu na natječaj, treba priložiti:

 • zamolba
 • životopis
 • preslika osobne iskaznice
 • preslika domovnice
 • presliku svjedodžbe
 • dokaz o školovanju za profesionalnog vatrogasca (ako se školuje)
 • potvrda ovlaštene zdravstvene ustanove medicine rada da je tjelesno i duševno sposoban za obavljanje vatrogasne djelatnosti ne starije od 15 dana
 • uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak
 • vlastoručno potpisanu izjavu kandidata da nije kažnjavan za kaznena djela protiv imovine, opće sigurnosti ljudi i imovine te protiv službene dužnosti sukladno odredbama čl. 51. Zakona o vatrogastvu (izjavu nije potrebno ovjeravati)
 • izjava o ispunjavanju uvjeta o obvezi dolaska u roku od 15 minuta u postrojbu (pasivna pripravnost)
 • za kandidate starije od 30 godina potvrda poslodavca ili ugovor o radu ili rješenje o obavljanju poslova profesionalnog vatrogasca i u kojem vremenskom periodu
 • preslika vozačke dozvole
 • ostala posjedujuća relevantna dokumentacija za područje vatrogastva i zaštite od požara odnosno zaštite i spašavanja (npr. uvjerenja, dodatna osposobljavanja, usavršavanja, dozvole za upravljanje itd.)

Dokaze o nekažnjavanju navedene u natječaju (posebno uvjerenje, sukladno članku 13. Zakona o pravnim posljedicama osude, kaznenoj evidenciji i rehabilitaciji – NN 143/12, 105/15 i 32/17) za odabrane kandidate pribavit će Postrojba.

Javna vatrogasna postrojba Grada Bjelovara prikuplja osobne podatke u svrhu ovog natječaja, a u skladu s Poslovnikom zaštite osobnih podataka i Politike zaštite osobnih podataka za zaposlenje.

Uredna prijava je ona prijava koja sadrži sve tražene podatke i priloge navedene u Natječaju, u obliku navedenom u Natječaju.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Kandidat koji nije podnio pravovremenu i potpunu prijavu pisanim putem će biti obaviješten o istome.
Pisane prijave na Natječaj, vlastoručno potpisane od podnositelja prijave, s dokazima o ispunjavanju uvjeta Natječaja podnose se na adresu: Javna vatrogasna postrojba Grada Bjelovara, Otona Kučere 1, 43000 Bjelovar, sa naznakom „za natječaj za profesionalnog vatrogasca – ne otvaraj“ u roku od 8 dana od objave Natječaja u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje. Prijava se može dostaviti i osobno u tajništvo Javne vatrogasne postrojbe Grada Bjelovara (soba br.5).

O rezultatima izbora po ovom raspisanom natječaju kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava, a najkasnije u roku od 60 dana, a odluka o izboru kandidata će biti objavljena na web-stranici Javne vatrogasne postrojbe Grada Bjelovar https://jvp-bjelovar.hr/ i oglasnoj ploči Javne vatrogasne postrojbe grada Bjelovara.
Kandidati koji ne budu primljeni u radni odnos dužni su podignuti predanu dokumentaciju u roku od 8 (osam) dana od dana obavijesti o izboru kandidata.

Javna vatrogasna postrojba Grada Bjelovara zadržava pravo poništiti ovaj raspisani natječaj i ne zaposliti niti jednog kandidata.

Natječaj za prijam u radni odnos u Javnu vatrogasnu postrojbu Grada Bjelovara objavljen je u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Područna služba u Bjelovaru, na Oglasnoj ploči i web stranici Javne vatrogasne postrojbe Grada Bjelovara dana 14. travnja 2022. godine.

Rok za podnošenje prijava istječe 22. travnja 2022. godine.

PODIJELI S PRIJATELJIMA!
Skip to content