JVP BJELOVAR
193

Mišljenje o uvjetima za vatrogasne pristupe

Javna vatrogasna postrojba ima obvezu davanja mišljenja isključivo u okviru odredbi “Pravilnika o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN br. 35/94, 55/94 i 142/03)” koji je donesen temeljem “Zakona o zaštiti od požara” a za slučaj odstupanja od odredbi navedenog Pravilnika i to samo iznimno u slučaju građenja ili rekonstrukcije kako je to citirani Pravilnik naveo.

Za slučaj odstupanja a prilikom građenja i konstrukcije potrebno je obavezno primijeniti dodatne mjere zaštite od požara. Javna vatrogasna postrojba ocjenjuje jesu li dodatne mjere zaštite od požara dostatna kompenzacija nedostatka u svrhu izvršenja učinkovitog gašenja i evakuacije raspoloživom tehnikom za konkretne uvjete. Tom prilikom ocjenjuje se kompletan sadržaj scenarija najgoreg mogućeg slučaja, odnosno promatra se nastup postrojbe do dijela građevine koja je najnepovoljnije postavljena u odnosu na odstupanje od navedenog Pravilnika.

Kako bi se moglo odgovoriti po zahtjevu na ispravan način za izdavanje pozitivnog mišljenja o mogućnosti izvršenja učinkovitoga gašenja i evakuacije raspoloživom tehnikom, potrebno je:

 1. Na adresu JVP Grada Bjelovara, Otona Kučere 1, 43000 Bjelovar (na Tajništvo) osobno donijeti pisani zahtjev. Zbog brže komunikacije u zahtjevu je potrebno priložiti i kontakt podatke.
 2. Priložiti cjelovitu, jednoznačnu definiranu dokumentaciju u vidu, po struci napravljenog idejnog rješenja, prikaza mjera zaštite od požara ili elaborata zaštite od požara i sl. iz koje je vidljivo o kojem je odstupanju riječ te koje se dodatne mjere zaštite od požara predviđaju za konkretne uvjete.
 3. Uz zahtjev je potrebno priložiti dokaz da se objekt za kojeg se traži mišljenje nalazi unutar zaštićenih kulturnih dobara (dokaz u vidu Rješenju o izvedenom stanju nadležnog Gradskog ureda za graditeljstvo, Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode ili slično, iz kojega je jednoznačno vidljivo da se predmetna građevine nalazi unutar zaštićenih kulturnih dobara i da će se na istoj moći vršiti građevinski zahvati).

Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10, 114/22)

Članak 54.

U obavljanju poslova iz svoje nadležnosti inspektor Ministarstva, odnosno nadležne policijske uprave, poduzima upravne mjere i radnje prema vlasniku, odnosno korisniku građevine, građevinskih dijelova i drugih nekretnina te prostora odnosno upravitelju zgrada kao i nositeljima drugih stvarnih prava te jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, radi provođenja određenih mjera zaštite od požara propisanih Zakonom i propisima donesenim na temelju njega, odlukama tijela državne uprave i lokalne uprave i samouprave, općim aktima pravnih osoba, procjenama ugroženosti i planovima zaštite od požara, a rješenjem osobito nalaže:

 1. izvođenje i održavanje vatrogasnih putova, pristupa i prilaza vatrogasnim vozilima i tehnici radi spašavanja osoba i gašenja požara,
 2. izvođenje i održavanje protupožarnih prosjeka,
 3. izvođenje i održavanje prohodnim izlaznih putova iz građevine ili njezinog dijela radi omogućavanja žurnog spašavanja ljudi i imovine u slučaju požara,
 4. dovođenje u ispravno stanje izvedenih postrojenja, uređaja i instalacija koji predstavljaju opasnost od nastajanja i širenja požara,
 5. uklanjanje i zbrinjavanje predmeta i tvari koji predstavljaju opasnost od nastajanja i širenja požara (zapaljivi otpad i sl.),
 6. postavljanje, obilježavanje mjesta postavljanja i osiguranje pristupačnosti vatrogasnih aparata za početno gašenje požara,
 7. izvođenje i održavanje u ispravnom stanju uređaja, opreme, instalacije i sustava za dojavu i gašenje požara,
 8. onemogućavanje izazivanja požara izvana, građevina i drugih nekretnina te prostora kojima je pristup ograničen,
 9. osiguranje vatrogasnog dežurstva ili motrilačko-dojavne službe,
 10. obavljanje ili obustavljanje obavljanja određenih radnji i postupaka koji su u svezi sa zaštitom od požara,
 11. nabavu opreme i sredstava za dojavu i gašenje požara.
PODIJELI S PRIJATELJIMA!
Skip to content